Yangın Danışmanlık

Yangın Danışmanlık Hizmetlerimizi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Yangın danışmanlık yapan firmanın bulunduğunuz yaşam alanlarınızın risk analizlerini yaparak en uygun yangın tedbiri konusunda önerilerde bulunan kurumun verdiği hizmetin adıdır.

İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu; İş yerlerinin ruhsat ve yetkilendirme işlemini yapan Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından, Proje aşamasında, İnşaat aşamasında veya İşletmenin faaliyetleri devam ederken bağlı bulunan illerin İtfaiye Daire Başkanlıklarından Yangın ve acil durumlara yönelik alınmış olan önlemleri denetlemek ve düzenlemek için istene bilmektedir.
Herhangi bir yangın tehlikesi durumunda güvenle binadan çıkabilme olanaklarının belgelendiği itfaiye uygunluk raporu belgesinin alınması esnasında kişi ve kurumlara danışmanlık ve kılavuzluk hizmeti vererek, hem maliyet hem de zaman kayıplarının önüne geçebilmekte, İtfaiye Uygunluk Raporunu başvuru sürecinizin eksiksiz ve hızlı sonuçlanmasını sağlaya bilmekteyiz.
PROJE AŞAMASINDA DANIŞMANLIK
Tasarım aşamasında mimari projelerinin yangın güvenliği açısından incelenmesi ve tesis bünyesinde yer alacak bölümlerde, “insanların tahliyesi, müdahalenin yapılabilmesi, yangın genişlemesinin önlenmesi, yangın ile ilgili benzeri konularda, bölümlerin kulanım amacına göre ulusal ve uluslararası standartlara uygun esnek ve çağdaş optimum çözümlerin belirlenmesi, yangın güvenliği ile ilgili olan konularında danışmanlık hizmetinin verilmesi” bu hizmetin temelini oluşturmaktadır.
Proje aşaması yangın danışmanlık hizmeti verilirken;
    Mimari ve yapısal yangın güvenliği
    Mekanik yangın söndürme sistemleri
    Elektronik yangın algılama sistemleri
    Duman kontrol sistemleri
    Sistemlerin entegrasyonu ve otomasyonu
Ana konularımızı oluşturmaktadır.
Belirtilen konular kapsamında; yapılacak olan revizyonlarda mevcut kaçış yollarının, tahliye imkanlarının ve yangın zonlarının incelenmesi, çıkış mesafelerinin, genişliklerinin ve konumlarının kontrolü, insan kapasitesine bağlı tahliye gereklerinin ve çıkış sayısının belirlenmesi, hazırlanmış projelerde yönlendirme işaretlerinin yerlerinin ve armatürlerin projede kontrolü, cephe dahil yangınla ilişkili tüm malzemelerin yangın dayanımı açısından irdelenmesi, tesisat geçişlerinde oluşturulabilecek detayların projede kontrolü, yangın kapıları ile ilgili gerekli yönlendirmelerin yapılması, belirlenmiş olan yangın zonlarının projede kontrolü, belirlenmiş olan duman kontrol cihazlarının ve fanlarının elektrik beslemelerinin projede kontrolü, projede yer alan kullanım amacına uygun olan yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, bölümlere ve ilgili ulusal/uluslararası standartlara göre uygun detektör tiplerinin ve alarm butonlarının yerlerinin projede kontrolü, kartlı geçiş sisteminin, yangın senaryosuna göre projede kontrolü, duman tahliye sistemini gerçekleştirecek fan ve/veya duman kapağı kapasitelerinin hesabının projede kontrolü, sprinkler sistemi tesisatı, otomatik gazlı veya köpüklü söndürme sistemleri tesisatı ve diğer tüm mekanik yangın söndürme sistemlerinin projelerinin uygunluğunun projede kontrolü ve bu bağlamda yangın güvenliğiyle alakalı tüm sistem ve projelerin kontrolü yapılmaktadır.
Yangın risk çalışması her aşamada yapılırken, mimari projeler yürürlükte olan “Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” mevzuatı ve Uluslararası kodların (NFPA, UL, FM GLOBAL, BS vb.) gerekleri ile ilgili olarak öngörülen hususlar özellikle göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.
İNŞAAT AŞAMASINDA DANIŞMANLIK
Bir projenin can güvenliği bakımından ve geri dönüşü olmayan riskler içermesi bakımından en önemli aşaması inşaat aşamasıdır.  Bu safhada;
    Seçilen malzemelerin değerlendirilmesi,
    Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi
    Sistemlerin uygunluğunun kontrolü
    Tamamlanan sistemlerin denetlenmesi ve saha kontrolü yapılmaktadır.
Proje aşamasında oluşturulan bir yapının uygulama aşamasında, projeye uyumluluğunun %100 olmadığı bilinen bir gerçektir. Uygulama aşamasında sürekli değişen tasarım ve mimarilerle beraber, tesisat geçişleri de, bu kapsamda yangın güvenliği bakımından üst düzey risk oluşturmaktadır. Bu safhada büyük önem kazanan yangın güvenliği danışmanlığı, belirli aralıklarla düzenlenen toplantı ve saha gezileri; uygulama aşamasında tasarımı zorunlu olarak değişebilen yapıların yangın güvenliği için büyük önem taşımaktadır.
İŞLETME AŞAMASINDA DANIŞMANLIK
İşletme aşaması yangın danışmanlığı hizmetimiz, bina tamamlandıktan sonra göreve gelen işletmelerin yangın, acil durum ve deprem gibi afetlerle ilgili danışmanlık konularını kapsamaktadır. En zor danışmanlık olarak nitelendirilebilecek bu aşamada, doğru ve üretimi de aksatmadan, binanın mimari açıdan çok zarar görmesini engelleyerek ulusal mevzuatlara uygun hale getirilmesi çalışması yapılmaktadır.
İşletme aşamasında yapılan risk analizi çalışmaları;
    Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile avrasyate incelenerek yangın risklerinin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması.
    Alan ve risk prensibi ile uluslararası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, uyarı ve ihbar sistemleri, alarm kontrol panelleri, kontrol odaları cihaz, araç-gereç ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi; ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
    Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı iş yerine özel çalışma ve yönergelerin hazırlanması.
    Yangın senaryolarının hazırlanması.
    Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.
    Personelin bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatların uygulanması.

Yangın Uygunluk Raporu Belgesi Alırken Aranan Genel Kriterler;
    Yapı malzemelerinin yangın yönetmeliklerine uygunluğu.
    Acil çıkış ve tahliye yollarının yangın yönetmeliğine uygunluğu.
    Acil çıkış ve yönlendirme aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının uygunluğu.
    Yangın güvenlik holleri ve yangın kapılarının uygunluğu.
    Acil Çıkışların ve Yangın merdivenlerinin yönetmeliklere uygunluğu.
    Yangın merdivenleri havalandırma sisteminin uygunluğu.
    Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemlerinin yangın yönetmeliğine uygunluğu.
    Yangın söndürme cihazlarının (avrasya) uygunluğu.
    Yangın algılama ve erken uyarı sistemlerinin uygunluğu.
    Duman detektör tesisatının uygunluğu.
    Yangın hidrantlarının uygunluğu.
    Yangın dolap sistemlerinin uygunluğu.
    Basınçlandırma sistemlerinin uygunluğu.
    Elektro-mekanik tesisatın uygunluğu.
    Yangın söndürme sistemlerinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu.
Danışmanlık

Yangınların oluşum nedenleri, ihmal örnekleri, ani müdahale ve çözüm önerileri, söndürme ve tahliye konularında, yangın sistemleri hizmeti almak isteyen müşterilere karşı verilen danışmanlık hizmetleri, sistemlerin kuruluş aşamalarının önemli adımlarından biridir.

Etüt çalışmalarından risk analizine kadar tüm göstergelerin aktarıldığı danışmanlık hizmetleri, hangi sistem türünün istenen mekana uygun olduğuna dair tüm detayların paylaşıldığı bir hizmettir. Yönetmeliklerin belirlediği standartlar çerçevesinde hazırlanacak sistemler ile ilgili raporlar da danışmanlık hizmetinin kapsamındadır.

Ön raporlardan sonra teknik şartnameler ve mali yükümlülükler ile ilgili bilgilendirme safhasına geçilmektedir. Sistemin üretilmesi ve montajından sonra gerekli testlerin yapılıp, teknik şartname doğrultusunda teslimatının gerçekleştirilmesi ve sistemin onay alması, periyodik olarak kontrollerin yapılması, sertifikalı personel tarafından yönetmeliklere göre dahili ekiplerin oluşturulması, tatbikatların planlanması ve gerçekleştirilmesi gibi tüm önemli süreçler danışmanlık hizmetinin içeriğinde mevcuttur.
 Yangın güvenlik sektöründe gelişen dünya ile avrasyate ülkemizde gerek teknolojik anlamda gerek yapısal ve yasal mevzuat anlamında ciddi yenilikler içerisine girmiş ve bu yenilikler kapsamında CE ve NFPA standartları,TSE standartlarının bunlara göre kısmen dizaynları gerçekleştirilmiştir.

2002 Yılında yayınlanarak yürürlüğe giren, Türkiye binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Türkiye genelinde her türlü yapı ve tesisin proje aşamasından, iskan ve işletme ruhsatı aşamasına kadarki bütün süreci kapsamaktaydı.Yönetmeliğin ilerleyen yıllarda aksayan kısımları değişikliğe uğrayarak, en son 09.07.2015 tarih
ve 29411. Sayılı kanunla Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla 2015 yangın yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri kapsamında bina ve yapının mimarına, proje sahibine, bina sahibine, işletme sahibine ve iş güvenliği uzmanlarına yasal sorumluluklar yüklenmektedir.(Y.Y Madde 6)

Yangın yönetmeliğinin bu bağlamda her türlü yapı bina ve tesislerin proje aşamasından, iskan ve işletme ruhsatı aşamasına kadar ki süreçte, konusunda uzman danışman firmalarla çözüm ortaklığı yapmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca endüstriyel tesislerde tehlikeli maddelerle üretim ve depolama yapılan, tehlike sınıfı yüksek kimyasal tesisler ile topluma açık yapılarda,alınması gereken yangın güvenlik önlemleri işletme aşamalarında insan planlaması, acil durum planlarının hazırlanması, risk analiz raporlarının hazırlanması, ekip organizasyonlarının hazırlanması ve sürekliliğin sağlanması aşamaları danışman firmalarla yapılmalıdır. ‘’avrasya Yangın Eğitim Danışmanlık San. Tic. Şti.’’ 2004 yılından itibaren yangın güvenliği ve söndürme sistemlerini, danışmanlık hizmetlerini, sertifikalı yangınla mücadele ve tahliye eğitimlerini kendi bünyesindeki profesyonel kadrosuyla vermektedir.

Kurumsal

avrasya Yangın üst düzey yöneticileri İstanbul İtfaiyesinde yangın ile mücadelede, çalışarak emekli olmuş, yangın sektörüne 40 yılını vermiş profesyonel itfaiyecilerdir. Değerli yöneticiler; avrasya Yangın olarak TSE, CE, İSO belgeli, konusunda uzman kadrosu ile her türlü yapı, bina ve tesislerin proje aşamalarından, iskan, işletme ve üretim aşamaları süreçlerinde çözüm ortağınız olmak istiyoruz.
avrasya Yangın, taahhüt ettiği hizmetleri kendi bünyesindeki mühendis ve teknik elemanları vasıtasıyla yapmaktadır.
avrasyate çalışmak umudu ile,
avrasya Mühendislik yangın algılama, söndürme ve ihbar sistemleri ile ilgili faaliyet gösteren bir kurumdur. avrasya Mühendislik keşif, danışmanlık ve uygulama kontrolü yapan geniş bilirkişi kadrosu ile hizmetlerine devam etmektedir. Yangın algılama, söndürme ve uygulama tecrübesine sahip en az 10 yıl deneyimli geniş kadrosu ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun sistem çözümleri yapmaya devam ediyoruz.

Avrasya Mühendislik Makine Mühendisleri Odası tarafından MMO 15140 Tescil Numaralı Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu tesciline sahip kurumsal bir firmadır.

Avrasya Mühendislik Makine Mühendisleri Odası tarafından Yangın Tesisatı Mühendislik Yetkisi’ne sahip mühendisler ile çalışmaktadır.

Avrasya Mühendislik TS 13345 Yangın Söndürme Sistemleri ve Donanımları Kuralları Standardına uygun hizmet verir ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahip kurumsal bir firmadır.

Avrasya Mühendislik TÜRKAK Onaylı Yangından Korunma Sistemlerinin Projelendirilmesi, Danışmanlığı, Malzeme Satışı ve Satış Sonrası Hizmetleri (Gözetim Test Devreye Alma Bakım Montaj) ve Gazlı Söndürme Sistemlerinin Dolumu konusu kapsamında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesine sahip kurumsal bir firmadır.

Avrasya Mühendislik Yangından Korunum Sistemlerinin Projelendirilmesi, Malzeme Temini, İthalatı, İhracatı, Satış ve Sonrası Hizmet, Montaj ve Uygulama, Danışmanlık, Gözetim, Test ve Devreye Alma, Bakım Hizmetleri ve Gazlı Söndürme Sistemlerinin Dolumu konusu kapsamında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip kurumsal bir firmadır.

avrasya Mühendislik Yangından Korunum Sistemlerinin Projelendirilmesi, Malzeme Temini, İthalatı, İhracatı, Satış ve Sonrası Hizmet, Montaj ve Uygulama, Yangın Danışmanlık, Gözetim, Test ve Devreye Alma, Bakım Hizmetleri ve Gazlı Söndürme Sistemlerinin Dolumu konusu kapsamında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip kurumsal bir firmadır.

Danışmanlık çalışmalarımızda tesisin yangına karşı alınması gereken tedbirlerin ne kadarını sağladığı kontrol edilir. Yangından Korunma Sistemleri’nin standart ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması için gerek proje ve tasarım çalışmalarının yapılarak, teknik şartnameler ile birlikte projelerin işveren istek ve koşullarına, standartlara ve tekniğe uygun olarak sağlanır.

Yapılacak çalışmalarda ele alınacak konular şunlardır.

Sprinkler (yağmurlama) sistemi

Yangın pompa istasyonu kurulumu

Otomatik gazlı yangın söndürme sistemi

Köpüklü yangın söndürme sistemi

Su sisi water mist yangın söndürme sistemi

Mutfak davlumbaz söndürme sistemi

Panoiçi yangın söndürme sistemi

Yangın algılama ve ihbar sistemi

Bina içi yangın dolabı

Bina dışı yangın dolabı

Portatif ve arabalı yangın söndürücüler

Dış saha hidrant sistemi

Su ve köpük monitörü uygulamaları

Acil kaçış ve tahliye yolları

Acil kaçış merdivenleri yerlerinin belirlenmesi

Acil kaçış yönlendirme ve işaretlerinin yerlerinin belirlenmesi

Acil kaçış yönlendirme ve işaretlerinin adetlerinin belirlenmesi

Çatı duman tahliye sistemi

Yangından korunma ve erken uyarı sistemlerinin için yaptığımız çalışmalar şöyledir:

Tasarım ölçütlerinin belirlenmesi

En uygun sistem ve uygulama seçeneğinin belirlenmesi

Proje ve tasarımların raporlanması

Kullanıcı görüşlerinin ve taleplerinin değerlendirilmesi

Tüm tasarımın keşif, tespit ve mimari plan-kesit çizimleri temel alınarak yapılması
.    Saha uygulamalarının kontrol edilmesi
.   Yangın söndürme sistemlerinin ölçekli projelerinin çizilmesi
.    Hidrolik hesapların yapılarak raporların hazırlanması
.    Kullanılacak ekipman ve malzeme listesinin hazırlanması
.    Malzeme tipi ve teknik özelliklerinin belirlenmesi
.    Malzemelerin uygunluğunun kontrolü
.    Yapılan imalatın projeye ve standartlara uygunluğunun kontrolü ve raporlanması. Uygunsuzluk ve ek uygulama taleplerinin değerlendirilmesi. Tesisatta sismik önlemlerinin alınması için gerekli yönlendirmelerin yapılması.Tüm sistemlerin test edilerek devreye alınması sırasında gözlemci olarak bulunmak ve gerekirse yönlendirme yapmak. Yangın danışmanlık hizmeti ve saha kontrolü işin gerektirdiği nitelikte ve sıklıkta ziyaret ve denetimin yapılması. Her saha ziyaretinden ve görüşmeden sonra yazılı bilgilendirme ve değerlendirme raporu sunulması. Uygulama süresi boyunca danışmanlık hizmetinin verilmesi ve teknik soruların yanıtlanması. Tüm çalışmalar, danışmanlığımızda belirlenecek olan yangın güvenliği yönetmelik, kod, standart ve yangın sistemlerinin tekniğine uygun olarak yapılması.

Alışmaların yapılması için almış olduğumuz bilgileri 3. kurum veya kuruluşlar ile paylaşılmayacak olup; gizlilik kurallarına uyulur.

Avrasya Mühendislik sorumlu olduğu proje dışı uygulama ve uygun olmayan malzeme kullanımından sorumlu olmaz.

Projenin MMO’da onaylatılması talep edilmesi durumunda onay masrafları müşteri tarafından karşılanmak kaydıyla her türlü destek verilir.

https://avrasyayangin.com/Yangin-Danismanlik-kid17.html
https://avrasyayangin.com/Yangin-Danismani-kid15.html
https://avrasyayangin.com/Yangin-Danismanligi-kid9.html

Diğer Makaleler

Yangın Danışmanı

Yangın Danışmanı Yangın konusunda uzman kişi olan yangın danışmanı yangın oluşumunun önlenmesi ile ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunan, bu konuda insanların daha bilinçli hale gelmesini sağlar. Toplumdaki yangın bilincinin artmasını sağlayan danışman özellikle binalarda ve toplu çalışanların olduğu yerlerde büyük gerekliliktir. Alınacak yangın danışmanlık hizmeti ile yangın anında ciddi can ve mal kayıpları yaşanma olasılığı en aza indirilir. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde yangın danışmanlığı alınması kamu ve özel kuruluşlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu gerekliliğe uymayan işletmeler için cezai işlemler uy


Devamı

Yangın Danışmanlık Hizmetleri

Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Bizden Destek Alabilirsiniz Yangın güvenliği danışmanlığı, her kurum ve kuruluşun yangın güvenliği alanındaki tüm ihtiyaçlarını, ekonomik ve fiziki şartlarına uygun bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.Bu amaçla uygulanacak olan yangın risk analizi ile  mevcut tehlikelerin tespit edilmesi, yangından korunma için alınacak önlemlerin belirlenmesi, kullanılacak sistem ve donanımların doğru bir şekilde seçilmesi, kullanılacak malzemlerin standartlara ve amaçlarına uygunluklarının tespit edilerek uygulama aşamasında kontrollerinin yapılması, kurulan yangın güvenlik


Devamı

Yangın Danışmanlığı

Yangın danışmanlığı, tüm tesis yerlesiminin, uretim sureci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında cozum onerilerinin sunulması Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndurme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzeme ihtiyaclarının tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli onerileri iceren rapor hazırlanması.Yeni kurulacak yangın sistemleri icin projelendirme Raporun sunumu ardından, gerekli alt sistemlerle birlikte ihale kiti ve sartnamenin hazırlanarak teslim edilmesi.İhale sureci icin danısmanlık hizmeti verilmesi. Toplanan tekliflerin uygunluğunun ko


Devamı

Yangın Danışmanlık

Yangın Danışmanlık Hizmetlerimizi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz Yangın danışmanlık yapan firmanın bulunduğunuz yaşam alanlarınızın risk analizlerini yaparak en uygun yangın tedbiri konusunda önerilerde bulunan kurumun verdiği hizmetin adıdır. İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu; İş yerlerinin ruhsat ve yetkilendirme işlemini yapan Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler tarafından, Proje aşamasında, İnşaat aşamasında veya İşletmenin faaliyetleri devam ederken bağlı bulunan illerin İtfaiye Daire Başkanlıklarından Yangın ve acil durumlara yönelik alınmış olan önlemleri denetlemek ve düzenlemek için istene bilmektedir.Herhangi bir yangın t


Devamı

Yangın Danışmanı

Yangın Danışmanı İhtiyaçlarınızda Baş Vurabileceğiniz Uzman Firmalardan Biriyiz. Yangın danışmanı, mühendislik veya mimarlık eğitimi almış ve sadece yangından korunma mühendisliği konusunda çalışan uzman kişidir. Malzeme temini ve montaj işleri yapmayan, sadece danışmanlık, proje tasarımı ve uygulama denetimi hizmetlerini veren yangın danışmanlarına bağımsız yangın danışmanı ismi verilmektedir. Yangın Danışmanlığı  hizmetinde Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Yangın Güvenliği açısından incelenmesi ve yapı bünyesinde yer alacak Ortak Alanlar vb. Bölümlerde , insanların tahliyesi, Yangının haber alınması, duyurulması, ilk m


Devamı

Avrasya Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Ne Biliyorsunuz?

Avrasya Yangın Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Ne Biliyorsunuz? Avrasya yangın danışmanlık hizmetlerini bir adım ileriye taşıyarak iletişim kanallarımız üzerinden ücretsiz destek ve bilgi vermek için müşteri temsilciliğimizi açtığımızı buradan siz değerli yurttaşlarımıza belirtmek isteriz. Türkiyede Birçok Otel, Motel, Testorant, Holdingler, Eğlence Merkezleri, Resmi veya Özel Hastaneler ve Eğitim Kurumlarının Tamamına Yangın Danışmanlık Hizmeti Verdiğimizi Belermek İsteriz. İstanbul da bulunan kurum ve kurumsal işletmelerden gelen yangın danışmanlık taleplerine maximum 12 saat içerisinde cevap vererek ekiplerimiz ile aksiyon alarak müşt


Devamı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı

Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı Yangın Risk Analizi ve Yangın Danışmanlığı hakkında acil durum planı doğrultusunda yapılması gerekenler hakkında bilgiler içeren sayfadır. Yangın danışmanı uzmanlarımız sizleri ve şirketlerinizi olası yangınlara karşı minimum hasar ile atlatmanızı sağlayacak eğitimler vererek ve yapılarınıza değişik sistemler kurarak yangına karşı mukavemet gözteriyoruz. Karaboğa, yangın danışmanlığı kapsamında her türlü yapı tipi için mimari ve elektromekanik tasarım projesi hazırlama ve inceleme,  kaçış yolu hesaplamaları, yangın algılama ve uyarı, yangın söndürme sistemlerinin (yangın tesisatı) d


Devamı

İşyerlerinde Yangın Merdiveni Zorunluluğu

İşyerlerinde Yangın Merdiveni Zorunluluğu İş yerlerinde kapasiteye göre bir çalışan sayısı bulunmaktadır. Bundan kaynaklı olarak binanın yüksekliği ve iş yerinde çalışan kişi sayısına göre farklı yangın merdiveni zorunluluğu vardır. Yangın merdiveni iş yerleri için zorunlu hale gelmiştir ve yangın merdiveni olmayan iş yerlerine yasal olarak ceza uygulanmaktadır. İş yerlerinde yangın merdivenine çok dikkat edilmektedir. Mühendisler tarafından ince bir şekilde kontrolü sağlanan yangın merdivenlerinde herhangi bir hata bulunmamalıdır. İş güvenliği için önemli olan bu yangın merdiveni herhangi bir yangın ve doğal afet anında i&c


Devamı

Yangın Merdiveni Genişliği Nasıl Olmalıdır?

Yangın Merdiveni Genişliği Nasıl Olmalıdır? Yangın merdiveni genişliği yasalarla belirtilmiştir. Yangın merdiveni ölçüleri belirlenirken insan güvenliği baz alınmıştır. Yangın merdiveni genişliği; konutlarda 80 cm, topluma açık yapılarda 120 cm, sınırlı sayıda görevliye izmet veren merdivenlerde 65 cm den az olmamalıdır. Yüksek katlı ofis binalarında 90 cm h genişliğinde olmalıdır. Kaçış yolları genişliği ise 180 cm den az olamaz. 2007 yılından buyana yönetmelikler ek maddelerle bazı değişikliklere uğrayarak güncellenmiştir. 2009 yılından türkiye mimarlar ve mühendisler odasınında katkılarıyla istanbul başta olmak üz


Devamı

Z Yangın Merdiveni

Z Yangın Merdiveni Yangın merdiveni almaya karar verdiniz. Ama hangi yangın merdiveni firmasıyla görüşeceğinizi bilmiyor musunuz? Birçok yangın merdiveni çeşidini görünce aklınız mı karıştı? O zaman biraz nefes alın. Ardından sakinleşin. Çünkü Karaboğa mühendislik firmamız siz değerli müşterilerimiz için en uygun yangın merdiveni hizmeti vermektedir. Öncelikle Karaboğa mühendislik firmamız istediğiniz her çeşit yangın merdivenine sahiptir. Özellikle Z yangın merdiveni, dairesel ve birçok çeşitli yangın merdiveni seçeneklerini en ekonomik fiyatlarla arıyorsanız firmamız en doğru adrestir. Bununla


Devamı